پینوکیو

بین شخصیتهای کارتونی که دوستشون داریم

،پینوکیو با همه فرق میکنه..

 نه به خاطر پری مهربون!

 

به خاطر اینکه می خواست " آدم "  بشه

پینوکیو

/ 4 نظر / 20 بازدید
نارگیله

???????????????????? ┃┃ ...?? ... ┃┃ ???????? ?? ┃┃╱╭╮ ❤??❤ ┃╰━╯┃ ???????? ?? ╰━━━╯ ❤??❤ ╭━━╮ ???????? ?? ╰┫┣╯  ╱┃┃ Liiiiiiiiiiiik ╱┃┃ ★☆★ ╭┫┣╮ ??L?? ?? ╰━━╯ ??i?? ?? ╭╮╭━╮ ??k?? ?? ┃┃┃╭╯ ??e?? ┃╰╯╯ ┃╭╮┃ ??Liiiiiiik?? ┃┃┃╰╮ ??Liiiiiiiiiiiiiik?? ╰╯╰━╯ ??Liiiiiiiik?? ╭━━━ ┃ --- ???? ┃╰━━╮ ?????? ┃╭━━╯ ┃╰━━╮ ?????????? ?????? ???????? liiiike ???? ?? ?? ??

شهرزاد121

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ................................